Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy powiatu głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

PDFUchwała Zarządu Powiatu w Głubczycach z dnia 26.04.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu bProgramu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.pdf

 

PDFPROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK.pdf

 

 

WYNIK

 konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Powiatu Głubczyckiego z   organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na 2012 rok

       W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U.     z 2010 r, Nr 234, poz. 1536) Zarząd Powiatu w Głubczycach przekazał do konsultacji projekt Programu współpracy Powiatu Głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na 2012 rok W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin           i formę.

 

       Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 22.02.2012r. do 07.03.2012r .

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem przedmiotowego Programu zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Głubczycach w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku tut. Starostwa.

 

       Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami zostały przeprowadzone w formie pisemnego wyrażania opinii.

 

       W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii i uwag do projektu Programu współpracy Powiatu Głubczyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na 2012 rok

 

Wyniki konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

 

 

                                                                                                                                                         Starosta Głubczycki

                                                                                                                             Józef Kozina  

 

Wersja XML