Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - II przetarg na dzierżawę dz. nr 154-8 Zopowy

Nr G.6845.1.2021

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

ogłasza

II przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

według

 

Powierzchnia

w ha

 

 

 

Położenie

nieruchomości

 

Opis

nieruchomości

 

Wysokość czynszu dzierżawnego

w dt. pszenicy

 

Wadium

 

w zł.

 

Forma

udostępnienia

 

 

Księgi

Wieczystej

Ewidencji

gruntów

 

1

 

OP1G/000         03932/0

 

arkusz  mapy  nr 3

 

działka  nr  154/8

        

 

pastwiska, zurbanizowane tereny niezabudowanie lub w trakcie zabudowy                 

 

0,5388

 

 

 

Zopowy

 

Działka położona w obrębie terenów wskazanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Głubczyce jako tereny projektowanej zabudowy  jednorodzinnej   i zagrodowej. Dojazd do działki drogą transportu rolnego  o nawierzchni ziemnej. Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu pozioma. Działka stanowi obecnie teren trawiasty - pastwisko.

Uzbrojenie techniczne – brak.

 

4,25

 

stawka roczna

 

 

 

 

 

40,00

 

dzierżawa na czas oznaczony do dnia 30.06.2024 roku zawarta                       w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1. Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26 sierpnia 2021 roku.

2. Przeznaczenie nieruchomości:

    Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków     zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr L/374/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r. teren     działki nr 154/8, obręb Zopowy przeznaczony jest pod rozwój projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.  

3. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z obecnym użytkowaniem jako teren rolniczy – pastwisko.

4. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich.

5. Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) w sześciu ratach, w terminach:

     - I rata do dnia 31 października 2021 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 roku ogłoszonej przez  Główny Urząd Statystyczny obliczona proporcjonalnie do czasu trwania umowy dzierżawy w 2021 roku;

     - II rata do dnia 31 maja 2022 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 roku ogłoszonej przez Główny  Urząd Statystyczny;

     - III rata do dnia 31 sierpnia 2022 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 roku ogłoszonej przez Główny   Urząd Statystyczny;

     - IV rata o dnia 31 maja 2023 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 roku ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny;

     - V rata do dnia 31 sierpnia 2023 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 roku ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny;

     - VI rata do dnia 31 maja 2024 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2023 roku ogłoszonej przez Główny  Urząd Statystyczny.

          6. Termin przetargu:

     - przetarg w sprawie dzierżawy działki nr 154/8 odbędzie się w dniu 18 października 2021 roku o godzinie 10°° w siedzibie Starostwa   Powiatowego   w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej   w dniu  14 października 2021 roku  wpłacą wadium  na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714  0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem wpłaty „ dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej Zopowy – działka nr 154/8 ”. Za datę wpłaty na  konto uważa się datę uznania rachunku Starostwa.

        Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:         odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione         przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. Organizator przetargu zawiadomi osobę         ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie         przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od         zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu   stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie  takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu.

7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

          8. Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                                                                                                                      

        

                                                                                                                                                              S T A R O S T A

 

                                                                                                                                                                        mgr  Piotr  Soczyński

Wersja XML