Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dotyczące organizacji pozarządowych

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Marszałek Województwa Opolskiego  działając na  podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o  rehabilitacji zawodowej     i  społecznej oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2019r., poz. 1172   z późn. zm.) oraz § 9  Rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 25  marca 2003r.w sprawie  organizacji  oraz trybu działania wojewódzkich i  powiatowych  rad do spraw osób  niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r., Nr 62, poz. 560) o  możliwości zgłaszania kandydatów na  członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020 – 2024.

 

W załączeniu przesyłamy przykładowy wzór  formularza zgłoszeniowego , na którym można dokonać zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie  należy składać w  kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie   do 19 marca 2020r.

W rzazie  jakichkolwiek  pytań informacji  udziela Pani  Aldona  Stahlberger,  tel.: 77 44 82 165, e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl

PDFwniosek zglaszania czlonkow do Woj.Społ. Rad do spr. Os. Niepeln..pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie wsparcia realizacji projektów w ramach Programu   „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. 

Minister zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (Dz.U. z 219 r. poz. 688, z pźn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów.

Szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie  www.mrpips.gov.pl

_______________________________________________________________________________

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza do udziału w konkursie „Partnerstwo bez granic”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych inicjatyw realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, na obszarze Województwa Opolskiego, w roku 2019 przez samorządy lokalne, instytucje i organizacje pozarządowe.  

W sprawach dotyczących szczegółu programu można kontaktować się na adres: www.j.sekowska@opolskie.pl

 

PDFInformacja z przebiegu konsultacji projektu.pdf

Wersja XML