Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro rzeczy znalezionych

STAROSTWO POWIATOWE W GŁUBCZYCACH

 

Wydział Ogólno-Organizacyjny 

PROCEDURA: Rzeczy Znalezione

 

OGÓLNY OPIS:  

1. Do Wydziału Ogólno - Organizacyjnego Starostwa Powiatowego przyjmowane są rzeczy znalezione   za wyjątkiem:

 2. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.Jeżeli znalazca nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru, nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę.

3.  Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania lub przedłożenia aktualnego pozwolenia jeśli posiadanie rzeczy tego wymaga.

4.    Znalazca może żądać znaleźnego w wysokości 10% wartości rzeczy.

5.    Koszty przechowywania i sprzedaży rzeczy oraz utrzymania jej w należytym stanie, a także koszty poszukiwań, do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru, obciążają uprawnionego do odbioru.

6.   Wydanie rzeczy następuje za okazaniem dowodu tożsamości uprawnionego do odbioru rzeczy i pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości kosztów obsługi i przechowywania rzeczy poniesionych przez starostę, o których mowa w pkt. 5.

7.  W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego, zawiadamia się o tym znalazcę oraz wzywa do odbioru w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się starosta.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1.  złożyć osobiście w starostwie w godzinach jego pracy,

          2.  przesłać pocztą.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

 

OPŁATY:

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. W przypadku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy do Starostwa wydawane jest poświadczenie - odpowiednio: przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy:

2. Udzielanie informacji osobom poszukującym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych    

    dokonywane jest:

 1. przy ustnym zapytaniu – w terminie do 7 dni,
 2. przy pisemnym zapytaniu - w terminie do 14 dni,
 3. wydawanie znalezionej rzeczy następuje w terminie uzgodnionym z osobą uprawnioną do jej odbioru.

3. W przypadku wydawania rzeczy znalezionych:

 1. termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru (gdy znana jest osoba uprawniona do odbioru rzeczy),
 2. w razie niemożności wezwania - termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od dnia jej znalezienia (wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu umieszcza się na okres 1 roku od dnia znalezienia rzeczy i ogłasza w BIP).

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się urzędem osobiście lub telefonicznie: Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Wydział Ogólno-Organizacyjny, pokój nr 308, II piętro; numer telefonu: (77) 405 36 65, (77) 405 36 60 wew.15; godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 16:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 15:00.

 

TRYB ODWOŁAWCZY :

Tryb odwoławczy nie występuje.

  

PODSTAWA PRAWNA

 

INFORMACJE DODATKOWE :

Wykaz rzeczy znalezionych, znajduje w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Głubczycach i na stronie internetowej pod adresem www.powiatglubczycki.pl, w zakładce biuro rzeczy znalezionych oraz na tablicy informacyjnej.

 

 

FORMULARZE

PDFZAWIADOMIENIA O ZNALEZIENIU RZECZY.pdf

PDFWNIOSEK O WYDANIE RZECZY ZNALEZIONEJ.pdf


 

Wersja XML